Оригінальні запчастини та аксесуари Porsche

Згода на обробку персональних даних

 

Підписанням цього документу Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі мети Заводу-Виробнику Автомобілів (надалі іменується – «Виробник»), Імпортеру (Дистриб’ютору) Автомобілів – Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Віннер Імпортс Україна, Лтд" (надалі іменується – «Компанія») та офіційним Дилерам Компанії (надалі  іменуються – «Офіційні дилери», а всі разом – «Сторони»),

До складу персональних даних, що отримуються під час підписання даного документу можуть входити: прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, контактний телефон, адреса електронної пошти, марка та модель автомобіля, номер кузова транспортного засобу (VIN номер), інші дані.

Персональні дані оброблятимуться з метою укладення та виконання Договорів та інших правочинів, ініційованих мною, реалізація прав та обов’язків Сторін, що випливають з правочинів та/або вимог чинного законодавства, проведення тест-драйву, виконання інших ініційованих Сторонами правочинів, забезпечення отримання гарантійного, післягарантійного та іншого обслуговування, замовлення запчастин та аксесуарів, фіксування історії замовлень та сервісного обслуговування, а також інформування про отримання послуг страхування автомобілів від партнерів Компанії та її Офіційних дилерів, проведення заходів прямого/непрямого, маркетингу в т.ч. щодо моніторингу якості наданих мені Компанією та/або її Офіційними дилерами послуг, розгляд скарг та пропозицій, направлених мною, забезпечення доведення до мого відома інформації, яка може мене зацікавити для задоволення моїх потреб, в т.ч. інформування мене про акції Компанії та її Офіційних дилерів, забезпечення реалізації інших сфер відносин та/або надання мені додаткових супутніх послуг партнерами Виробника, Компанії та/або її Офіційних Дилерів в межах укладених з партнерами договорів, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно мене в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів Сторін. 

Підписанням цього документу я засвідчую та гарантую, що:

- персональні дані про мене були надані Виробнику, Компанії та її Офіційним дилерам добровільно, чим підтверджую правомірність їх отримання;  надані персональні дані про мене є достовірними, а їх склад, обсяг, зміст відповідають вимогам законодавства та вищевказаній меті їх обробки та досягнутим між Сторонами домовленостям; 

- Компанія та Офіційні дилери мають право здійснювати транскордонну передачу персональних даних  про мене Виробнику та його афілійованим компаніям, а також своїм дочірнім компаніям та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення мене про кожен випадок таких дій;

- Компанія як володілець бази персональних даних, до складу яких входять мої персональні дані, в праві відповідно до вимог чинного законодавства, а також укладених договорів передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про мене, що входять до цієї бази персональних даних, в межах визначеної мети, а також делегувати частину своїх повноважень у сфері обробки персональних даних щодо мене, своїм Офіційним Дилерам;

- підтверджую, що Компанія та її Офіційні дилери в дату підписання мною цього документу, належним чином повідомили мене про мої права мету збору та обробки персональних даних про себе, а також інформацію про місцезнаходження володільців, розпорядника та третіх осіб, яким можуть бути передані для обробки його персональні дані;

- Компанія має право здійснювати передачу аудіо записів та інших файлів, що були отримані під час проведення заходів прямого/непрямого маркетингу та містять персональні дані про мене її Офіційним Дилерам та Виробнику без необхідності отримання додаткової згоди від мене на вчинення таких дій та без повідомлення мене про кожен випадок таких дій;

- Виробник, Компанія та її Офіційні Дилери мають право обробляти персональні дані про мене безстроково.